Uitgelicht

Leid rijinstructeurs op tot examinator

Het CBR kampt al jaren met te lange reserveringstermijnen. De trage en bureaucratische organisatie hernieuwt steeds zijn belofte om deze wachttijden in te perken. Belofte maakt schuld, maar het ziet er niet naar uit dat het CBR zijn belofte op korte termijn kan waarmaken. Pechtold wijst naar de pandemie als zondebok.

De pandemie heeft weliswaar een rol gespeeld in de oplopende wachttijden, maar een verklaring voor het feit dat dit probleem zich al jaren voordoet is het allerminst. Het probleem zit diepgeworteld.

Waar zit de pijn?
De voornaamste reden die ten grondslag ligt aan de problematiek is een chronisch tekort aan examinatoren. In het jaarverslag van het CBR uit 2019 is te lezen dat ”er continue monitoring van vraag en aanbod plaatsvindt om binnen de reserveringstermijnen de dienstverlening te kunnen aanbieden zonder overcapaciteit te creëren”. Wie tussen de regels door leest snapt dat het CBR zijn dienstverlening vanuit economische overwegingen in theorie dusdanig probeert te stroomlijnen dat dit tot nu toe in de praktijk altijd ten koste gaat van de efficiëntie. Het bestuursorgaan houdt op basis van dit statement en gegevens uit andere jaarverslagen de lange wachttijden, al dan niet bewust, eigenhandig in stand. Wanneer het zonder overcapaciteit steeds niet haalbaar is om de dienstverlening binnen de reserveringstermijnen aan te bieden: probeer het dan eens met overcapaciteit. Ondanks het nieuwe leiderschap is het evident dat het CBR volledig is vastgeroest in oude gewoontes. Het is tijd voor een frisse wind waarmee de wachttijden zijn in te korten.

In periode 2018 tot en met 2020 heeft het CBR naar eigen zeggen 150 nieuwe examinatoren in dienst genomen. In realiteit is het CBR er qua werkelijk aantal examinatoren in 2020 ten opzichte van 2019 op achteruit gegaan, terwijl de werkvoorraad sindsdien alleen maar is toegenomen.

Neveneffect
Het tekort aan personeel dat examineert heeft naast de lange wachttijden een neveneffect. Om het gat tussen het aantal werknemers en de werkdruk op te vangen worden gepensioneerde examinatoren teruggevraagd en moet men noodgedwongen veel overuren maken. Een nadelig gevolg daarvan is dat het ziekteverzuim onder examinatoren schrikbarend hoog is.

Onvoldoende onderbouwde maatregelen
De maatregelen die het CBR aandraagt om de wachttijden terug te dringen zijn het verhogen van de leeftijdsgrens om examen te mogen doen, het afschaffen van het faalangst-examen en het schrappen van de tussentijdse toets. Het aanpassen van de functie-eisen voor examinatoren naar wat de branche nodig heeft is wellicht een betere oplossing voor een gedeelte van het probleem. Op dit moment is een van de harde eisen bijvoorbeeld dat een kandidaat minimaal 10 jaar in het bezit is van het rijbewijs, terwijl het aantal jaar geen invloed heeft op een persoon zijn capaciteiten of (rij)ervaring.

Hoe nu verder?
Het rekruteren van competente kandidaten voor een opleiding tot examinator blijkt een hele opgave voor het CBR. In 2017 werd slechts 1 procent van alle sollicitanten voor deze beroepsgroep aangenomen. Wij adviseren het CBR om de focus gedeeltelijk te verleggen naar een specifieke maar uiterst vakbekwame groep die voor een deel staat te trappelen om deze carrièreswitch te maken, namelijk: rijinstructeurs. De arbeidsvoorwaarden bij het CBR zijn immers niet onverdienstelijk en reden genoeg voor een groot aantal van hen om een loopbaanverandering in ieder geval te overwegen. 

Waarom?
Rijinstructeurs beschikken over meer dan voldoende kennis van rijvaardigheid en brengen bakken ervaring met zich mee. Om deze reden is deze groep sneller op te leiden waardoor een verkorte versie van het opleidingstraject volstaat om aan de slag te kunnen. Daarnaast heeft deze groep na de opleiding minder begeleiding nodig en kunnen andere examinatoren zich volledig richten op het examineren van kandidaten. 

Nu de werkdruk door de lockdown nog groter is, is het verstandig om nu betere keuzes te maken voor de toekomst. Richt de pijlen nou eens op overcapaciteit zodat nu wel efficiënt te werk wordt gegaan om aan de grote vraag te voldoen. Verander daarnaast de functie-eisen en laat de nietszeggende eisen zoals ‘minimaal 10 jaar in het bezit van het rijbewijs’ achterwege. Tenslotte, neem professionals in het vakgebied aan. Leid rijinstructeur op tot examinator. 
De TTT is misleidend en moet worden afgeschaft.

Er zijn verschillende wegen naar het rijbewijs, en één van de keuzes die elke kandidaat moet maken is of ze een extra oefentoets willen afleggen in voorbereiding voor het praktijkexamen. De vraag is echter of deze extra praktijktoetsen waardevol zijn of alleen maar onnodige kosten opleveren. En of deze niet tot misleiding omtrent slagingspercentages leiden.

Wat is het nut van een TTT?
Een tussentijdse toets (TTT) is een optionele oefentoets voor het praktijkexamen bij het CBR. Deze kost evenveel als een regulier rijexamen, namelijk €120 bij het CBR plus de kosten van de rijschool, maar biedt de leerling geen kans om het rijbewijs daadwerkelijk te halen. Een examinator geeft in het voorgesprek aan dat het belangrijkste is dat de kandidaat al een examen heeft meegemaakt. Maar dan kan de kandidaat toch ook gewoon examen doen? Zo is er tenminste een mogelijkheid om te slagen. Mocht dit niet lukken, dan kan de kandidaat altijd nog een tweede keer examen doen. Hij/zij is dan ongeveer evenveel geld kwijt als een TTT met een examen

Toch zijn er veel rijscholen die voor een tussentijdse toets minder rekenen dan voor een examen. Niet heel gek, want rijscholen worden onder druk gezet om het slagingspercentage te verhogen. Een tussentijdse toets helpt hier wel aan mee, maar de leerling die betaalt om niet te slagen is hier de dupe van. 

Misleidend slagingspercentage
Leerlingen die voor een tussentijdse toets kiezen hebben bovendien een hoger slagingspercentage op hun eerste examen, maar dit zegt niet zoveel als men zou denken. Leerlingen die voor een TTT kiezen hebben namelijk een slagingspercentage van 57%, terwijl het slagingspercentage zonder TTT slechts rond de 43% ligt. Dit is vrij logisch, want de leerlingen met een TTT hebben min of meer al een keer examen gedaan. Wanneer we de slagingspercentages vergelijken, moeten we dus eigenlijk focussen op het slagingspercentage van kandidaten die voor de tweede keer regulier examen doen.

Dit laatste ligt op 43%, net als het percentage voor kandidaten die voor het eerst zonder TTT examen doen. Let wel dat de 43% die het herexamen haalt bestaat uit kandidaten bestaat die het de eerste keer niet haalden (57%). Het percentage zonder TTT blijft dus niet hangen op 43% van de kandidaten; er komen juist meer geslaagde kandidaten bij. In totaal slaagt dus 67,5% na twee keer examen zonder TTT. Dit is ruim 10% hoger dan een examen met een TTT.

Nadelen van een TTT
In de rijbewijstips van het CBR staat het volgende: “Een CBR-examinator neemt de tussentijdse toets af; je instructeur rijdt mee. Na afloop krijg je een advies van de examinator. Je weet dan waar je nog aan moet werken om te slagen. Hierover ontvang je ook nog een e-mail. Samen met je instructeur kun je daarna gericht aan de slag om de slagingskans bij het échte rijexamen te verhogen!” 

Dit klinkt allemaal mooi op papier, maar laten we even kritisch denken; een opgeleide rijinstructeur met een redelijke dosis ervaring hoort de leerling ook te kunnen vertellen waar ze nog aan moeten werken? Als de examinator punten aankaart die de instructeur nog niet had gerealiseerd, is deze instructeur dan wel geschikt om rijles te geven? Waarom houden we examinatoren van het CBR onnodig bezet om het werk van een rijinstructeur te verrichten? Er worden volgens het jaarverslag zo’n 100.000 tussentijdse toetsen per jaar afgenomen. En al deze kandidaten moeten minstens nog een keer examen komen doen aangezien ze voor de TTT niet kunnen slagen. En dat terwijl de wachttijden bij het CBR al jarenlang enorm hoog oplopen.

Een ander, zeer opvallend punt is hoe examengericht een opleiding met een TTT is. Alliantie Samen Sterk werken samen met het CBR om de rijschoolbranche te verbeteren, en zij claimen vaak dat er te examengericht wordt lesgegeven, zo ook het onlangs overhandigde adviesrapport van de Commissie Roemer. Echter staat dus in de rijbewijstips van het CBR: “samen met je instructeur kun je [na een TTT] gericht aan de slag om de slagingskans bij het échte rijexamen te verhogen!” Is examengericht lesgeven nou slecht of niet? 

Afschaffen?
Alexander Pechtold dreigt met het afschaffen van de TTT. Alhoewel dit zeker vaart zou brengen in het inhaalproces, lijkt het niet bevorderlijk voor de inkomsten van het CBR. Het schrappen van de TTT leidt tot inkomstenverlies voor het CBR maar besparingen voor de consument. En economisch advies naar de leerling zou juist zijn om geen tussentijdse toets af te leggen en direct voor het examen te gaan. De branche moet keuzes maken: wie heeft prioriteit? De leerling of het bestuursorgaan?

Stichting BBR samen met rijscholen opgericht

De rijscholenbranche krijgt er een stichting bij. De Belangenbehartiging Rijscholen (BBR) vormt een nieuw geluid binnen het huidige speelveld van brancheverenigingen. De bestaande brancheverenigingen maken samen met het CBR al jaren de dienst uit. Het resultaat: een zeer versplinterde branche aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren.

Stichting BBR is ontstaan vanuit onvrede over het huidige aanbod van brancheverenigingen. Vele rijscholen zijn momenteel niet aangesloten bij een vereniging. Dat ligt niet aan de rijscholen zelf, het komt door het eenzijdige belang van de huidige verenigingen die hun selectieve achterban dienen.

Belangen van de branche

Het adviesrapport van Alliantie Samen Sterk (een combinatie van organisaties) was uitgangspunt voor de commissie Roemer met als doel het algemeen verbeteren van de branche. Stichting BBR vraagt zich af of de verbeterpunten van de ASS overeenkomen met de belangen van de gehele branche. Kleine rijscholen of rijscholen met lagere slagingspercentages worden, net als een selecte groep theorie-opleiders, niet toegelaten bij de verenigingen. Hierdoor representeert de ASS slechts een selectieve groep uit de branche. Veel ondernemers voelen zich benadeeld en buitengesloten. Dat was de drijfveer voor het opzetten van Stichting BBR.

Werkwijze

Stichting BBR komt met gedegen onderzoek en wetenschap op voor de belangen van de branche. Daarnaast schakelen ze externe partijen in, zoals financiële experts, consultants en advocaten. Met financiële experts kunnen de cijfers van het CBR en de uitvoerende organisaties in de branche onderzocht worden. Er zijn geluiden dat financiële belangenverstrengelingen een rol spelen bij plannenmakerij. Dit moet bij besluiten in de toekomst voorkomen worden.

Met de hulp van consultants wil de stichting ervoor zorgen dat de communicatie met het CBR en stakeholders optimaal verloopt. Om transparantie en openheid te genereren moeten afspraken door alle partijen worden nageleefd. Ten slotte zullen advocaten de stichting helpen opheldering te vragen bij het CBR middels juridische procedures. Er is tenslotte niemand gebaat bij concurrentievervalsing of marktverstoring.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer voor Stichting BBR is theorie-opleider NuTheorie. Na meerdere mislukte pogingen tot inschrijven bij alle verenigingen was het duidelijk dat selecte theorie-opleiders niet welkom zijn. Zowel CBR-directeur Alexander Pechtold als voorzitters van brancheverenigingen FAM en VRB, hebben zich vaak negatief uitgelaten over eendaagse theorie-opleiders. Terwijl tientallen rijscholen binnen deze verenigingen zelf ook eendaagse opleidingen verzorgen.

De afgelopen jaren heeft NuTheorie al het volgende te hebben bereikt bij het CBR. Zo is de mogelijkheid beëindigd om meerdere CBR-accounts op één KvK-registratie te openen en is er een punt gezet achter de mogelijkheid om CCV-examens om te zetten naar A, B en AM examens. Daarnaast is er gezorgd voor het afschaffen van de quota en niet op naam in te kopen theorie-examenplekken.

Gelijk speelveld

Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren. Dit betekent vrijheid om te ondernemen, kansen om te groeien en de mogelijkheid om eerlijk te concurreren. De consument is van even groot belang als de ondernemers die de branche in stand houden. Stichting BBR hoopt dan ook op een goede, transparante werkrelatie tussen het CBR, de consumenten en alle belanghebbenden in de branche.

Doelen

Stichting BBR heeft al meerdere doelen opgesteld. Als eerste is het de doelstelling om het quotum praktijkscholen af te schaffen, welke zorgt voor marktverstoring en oneerlijke concurrentie. Daarnaast moet de positie van ZZP-rijscholen, franchisers en theorie-opleiders gewaarborgd worden. Ook ziet BBR graag dat er duidelijke criteria komen voor rijscholen wanneer iemand slaagt of zakt. Naast het uitsluitend beoordelen van kandidaten, moeten er geen andere belangen meespelen.

Stichting BBR wil zorgen voor een duidelijk beleid, transparantie en openheid vanuit de uitvoerende organisaties. Het signaleren van problemen, deze onderbouwen en aanbieden bij de verantwoordelijke organisaties om vervolgens te zoeken naar passende oplossingen, is tevens een doel van de stichting.

”Willen we een mooie branche neerzetten, dan moeten we ook de beste mensen vooraan hebben staan.”

BBR wil eisen dat de juiste personen worden aangenomen bij de uitvoeringsorganisaties. Tot slot wordt er een platform geboden aan iedereen in de branche, ook consumenten, om hun zorgen te uiten en toetsen of er samen een geschikte oplossing gevonden kan worden.

Eerste stap

De eerste stap is het zo goed mogelijk informeren van rijscholen over de huidige stand van zaken op eigentijdse wijze, door middel van artikelen en video’s. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden en geluisterd worden naar wat er nog meer speelt in de branche om daar vervolgens adequaat op te reageren.

Alle theorie-examens weer mogelijk vanaf 28 april

Het CBR is ontzettend blij dat kandidaten vanaf woensdag 28 april weer theorie-examen voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart mogen doen. Na een lange periode van geduld en intensief contact met het ministerie, kunnen we weer volop aan de slag.

Als eerste komen de kandidaten aan de beurt van wie het theorie-examen door de lockdown niet doorging. Hiervoor houden we tot en met juli plekken vrij. Alles kan zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. Het reserveren van een nieuw theorie-examen kan nu voor de periode augustus/september. Binnenkort komen er ook plekken beschikbaar in oktober.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/alle-theorie-examens-weer-mogelijk-vanaf-28-april.htm

CBR-tarieven voor 2021

De tarieven voor volgend jaar zijn bekend. Ze stijgen met gemiddeld 5.8 procent.

Net als veel organisaties in Nederland wordt het CBR geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De corona-pandemie zorgt voor extra kosten om de dienstverlening veilig te kunnen voortzetten. Daarnaast stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in IT en huisvesting om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Om de impact van al deze ontwikkelingen op te vangen, zijn de tarieven voor het komend jaar verhoogd.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/cbr-tarieven-voor-2021-.htm

Veilig je theorie examen reserveren

Het CBR ondersteunt de professionalisering van de rijschoolbranche met een verplichte machtiging bij theorie-examens auto, motor en bromfiets.

Een theorie-examen kan je zelf reserveren via Mijn CBR. Ook kun je het laten reserveren door een opleider. Om te zorgen dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt, voert het CBR een verplichte machtiging in. Hiermee voorkomt het CBR misbruik van jouw gegevens. Daarnaast maakt het duidelijk dat er via een opleider wordt gereserveerd, waarbij er mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.

Verplicht vanaf 1 maart 2021

Met de machtiging geef je toestemming om in jouw naam een theorie-examen te reserveren. Deze verplichte machtiging geldt voor de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets die vanaf 1 maart 2021 afgenomen worden. Machtigen is mogelijk vanaf maandag 16 november. Voor praktijkexamens geldt een verplichte machtiging van de opleider al langer.

DigiD

Machtigen voor theorie-examens kan op mijn.cbr.nl, met je gratis persoonlijke DigiD en het CBR-nummer van de opleider. Met DigiD kun je het theorie-examen ook zelf reserveren op Mijn CBR.

De machtiging is 1 jaar geldig. De machtiging vervalt zodra je slaagt voor het theorie-examen, of wanneer de machtiging door jou weer ingetrokken wordt. Om praktijkexamen te doen, is een aparte machtiging nodig. Dit kan een andere opleider zijn dan bij het theorie-examen.

Professionalisering en bescherming

Deze nieuwe maatregel is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het CBR de rijschoolbranche ondersteunt bij de gewenste professionalisering en voorkomen we misleiding van kandidaten.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/veilig-je-theorie-examen-laten-reserveren-.htm

Geen faceshields tijdens rijlessen

Het dragen van faceshields, doorzichtige kunststof gezichtsschermen tijdens de rijlessen, is niet toegestaan.

Sinds de invoering van de regel om mondkapjes te dragen tijdens de praktijklessen, krijgt het CBR vragen of tijdens de rijlessen de mondkapjes vervangen mogen worden door zogeheten faceshields. Deze doorzichtige kunststof gezichtsschermen kon je afgelopen maanden in verschillende uitvoeringen tegenkomen in de horeca en in de retail. Maar ze zijn niet toegestaan (voor) tijdens de praktijklessen. Uit het onderzoek van TNO eerder dit jaar bleek al dat faceshields minder bescherming bieden. En bovendien kunnen ze gevaarlijk zijn bij een aanrijding.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/geen-faceshields-tijdens-rijlessen-.htm