Stichting BBR samen met rijscholen opgericht

De rijscholenbranche krijgt er een stichting bij. De Belangenbehartiging Rijscholen (BBR) vormt een nieuw geluid binnen het huidige speelveld van brancheverenigingen. De bestaande brancheverenigingen maken namelijk samen met het CBR al jaren de dienst uit. Het resultaat: een zeer versplinterde branche aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren.

Stichting BBR is ontstaan vanuit onvrede over het huidige aanbod van brancheverenigingen. Veel rijscholen zijn momenteel niet aangesloten bij een branchevereniging, omdat deze verenigingen een eenzijdig belang behartigen. Stichting BBR wil meer inclusiviteit creëren binnen de branche.

Het adviesrapport van Alliantie Samen Sterk (ASS) was het uitgangspunt voor de commissie Roemer met als doel het algemeen verbeteren van de branche. Stichting BBR vraagt zich af of de verbeterpunten van de ASS overeenkomen met de belangen van de gehele branche. Kleine rijscholen of rijscholen met lagere slagingspercentages worden, net als een selecte groep theorie-opleiders, niet toegelaten bij de verenigingen. Hierdoor representeert de ASS slechts een selectieve groep uit de branche. Veel ondernemers voelen zich benadeeld en buitengesloten. Dat was de drijfveer voor het opzetten van Stichting BBR.

Werkwijze

Stichting BBR komt met gedegen onderzoek en wetenschap op voor de belangen van de gehele branche. Daarnaast schakelen ze externe partijen in, zoals financiële experts, consultants en advocaten. Met financiële experts kunnen de cijfers van het CBR en de uitvoerende organisaties in de branche onderzocht worden. Er zijn namelijk geluiden dat financiële belangenverstrengelingen een rol spelen bij plannenmakerij. Dit moeten we bij besluiten in de toekomst voorkomen.

Met de hulp van consultants wil de stichting ervoor zorgen dat de communicatie met het CBR en stakeholders optimaal verloopt. Om transparantie en openheid te genereren moeten afspraken door alle partijen worden nageleefd. Ten slotte zullen advocaten de stichting helpen opheldering te vragen bij het CBR middels juridische procedures. Er is tenslotte niemand gebaat bij concurrentievervalsing of marktverstoring.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer voor Stichting BBR is theorie-opleider NuTheorie. Na meerdere mislukte pogingen tot inschrijven bij alle verenigingen was het duidelijk dat selecte theorie-opleiders niet welkom zijn. Zowel CBR-directeur Alexander Pechtold als voorzitters van brancheverenigingen FAM en VRB, hebben zich vaak negatief uitgelaten over eendaagse theorie-opleiders. Terwijl tientallen rijscholen binnen deze verenigingen zelf ook eendaagse opleidingen verzorgen.

Stichting BBR heeft de afgelopen jaren al veel bereikt. Zo is de mogelijkheid beëindigd om meerdere CBR-accounts op één KvK-registratie te openen. Ook heeft de stichting een punt gezet achter de mogelijkheid om CCV-examens om te zetten naar A, B en AM examens. Daarnaast zorgde de stichting nog voor het afschaffen van de quota en niet op naam in te kopen theorie-examenplekken.

Gelijk speelveld

Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren. Dit betekent vrijheid om te ondernemen, kansen om te groeien en de mogelijkheid om eerlijk te concurreren. De consument is van even groot belang als de ondernemers die de branche in stand houden. BBR hoopt dan ook op een goede, transparante werkrelatie tussen het CBR, de consumenten en alle belanghebbenden in de branche.

Doelen

Stichting BBR heeft al meerdere doelen opgesteld die ze met de stichting willen bereiken. Het eerste doel is om het quotum praktijkscholen af te schaffen, welke zorgt voor marktverstoring en oneerlijke concurrentie. Daarnaast is de waarborging van de positie van zzp-rijscholen, franchisers en theorie-opleiders erg belangrijk. Ook ziet BBR graag dat er duidelijke criteria komen voor rijscholen wanneer iemand slaagt of zakt. Naast het uitsluitend beoordelen van kandidaten, moeten er geen andere belangen meespelen.

BBR wil zorgen voor een duidelijk beleid, transparantie en openheid vanuit de uitvoerende organisaties. Het signaleren van problemen, deze onderbouwen en aanbieden bij de verantwoordelijke organisaties om vervolgens te zoeken naar passende oplossingen, is tevens prioriteit.

Willen we een mooie branche neerzetten, dan moeten we ook de beste mensen vooraan hebben staan.

Stichting BBR wil eisen dat de juiste personen worden aangenomen bij de uitvoeringsorganisaties. Tot slot wordt er een platform geboden aan iedereen in de branche, ook consumenten, om hun zorgen te uiten en toetsen of er samen met de leden een geschikte oplossing gevonden kan worden.

Eerste stap

De eerste stap van BBR is het zo goed mogelijk informeren van rijscholen over de huidige stand van zaken op een eigentijdse wijze, door middel van artikelen en video’s. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden en geluisterd worden naar wat er nog meer speelt in de branche om daar vervolgens adequaat op te kunnen reageren.